29 กันยายน 2554

ประชาพิจารณ์ร่างแผนส่งเสริมคุณธรรม

สำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดการประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2555-2559) สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

ทั้งนี้ใจความสำคัญในร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 เน้น 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการสร้างเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างให้ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น