14 กันยายน 2554

ชี้แจงบัญชี ภาษีอากร สิทธิประโยชน์

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดสัมมนา เรื่อง ตอบข้อสงสัย ไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากรและสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ เพื่อเผยแพร่นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการและความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมทั้งสร้างแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานแก่บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ในด้านหลักเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดทำบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุน

ทั้งนี้นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวระหว่างการสัมมนาว่า มูลค่าการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 โดยกลุ่มที่มีการขยายตัวน้อย คือ เหมืองแร่และธาตุเหล็ก ส่วนกลุ่มที่มีการขยายตัวได้ดี คือ พลังงานทดแทน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น