01 กุมภาพันธ์ 2555

จ.ขอนแก่นจะเติบโตแบบก้าวกระโดด


นายประเสริฐ ประคุณศึกษาภัณฑ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดขอนแก่น กล่าวในงาน ปาฐกถา พิเศษ ขอนแก่นก้าวสู่ เมืองมหานคร ที่หอการค้าจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2555 ว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก ตัดกับแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ สู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จังหวัดขอนแก่นจึงมีศักยภาพเอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆพร้อมรองรับการพัฒนา

                ดังนั้นจังหวัดขอนแก่นจึงมีศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุนสูง มีปัจจัยหลายอย่างที่จะส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน  จุดที่ตั้งของขอนแก่นมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของรัฐบาล ที่กำลังจะมีโครงการรถไฟรางคู่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ


นอกจากนั้นนายประเสริฐ ยังได้กล่าวต่อไปว่า เมืองขอนแก่นจะสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆได้ แต่ในอนาคตขอนแก่นจะต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลกับการเติบโตเหมือนเมืองหลักในภูมิภาคอื่นๆของประเทศ เช่น ปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ จำนวนประชากรและกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น