03 กุมภาพันธ์ 2555

ผลสอบ 7 วิชาสามัญ เด็กไทยอ่อนคณิต


นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.   กล่าวว่า หลังจากที่ สทศ. ได้จัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับบุคคลเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานั้น จากผลสอบ พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งมากกว่าวิชาฟิสิกส์และเคมีที่ได้คะแนนดีกว่า  ซึ่งคะแนนออกมาดังนี้

วิชาภาษาไทย คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนนเฉลี่ย 54.61 คะแนน คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คะแนนสูงสุด 90 คะแนน // วิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็มทั้งหมด 100  คะแนนเฉลี่ย 32.97 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน  คะแนนสูงสุด 84 คะแนน // วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนนเฉลี่ย 28.43 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1.25 คะแนน คะแนนสูงสุด 92.50 คะแนน  //  วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 19.92 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน คะแนนสูงสุด 100 คะแนน  // วิชาฟิสิกส์ คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนนเฉลี่ย 23.54 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน คะแนนสูงสุด 100 คะแนน  //  วิชาเคมี คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 25.75 คะแนน คะแนนต่ำสุด 2 คะแนนคะแนนสูงสุด 90 คะแนน //  วิชาชีววิทยา คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 32.75 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนสูงสุด 93 คะแนน

โดยผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา  หรือการสอบ  GAT /  PAT  เป็นสิ่งที่สะท้อนว่า เด็กไทยต้องพัฒนาทักษะด้านการทำข้อสอบและการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น