03 กุมภาพันธ์ 2555

ธ.ก.ส.กู้ ธปท. 60,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรน้ำท่วม


ธ.ก.ส.กู้ ธปท. 60,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรน้ำท่วม
ธ.ก.ส. ยื่นขอกู้ Soft loan จากแบงก์ชาติ 60,000 ล้านบาท  ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ระยะเวลา 5 ปี  โดยนำไปปล่อยกู้ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยในอัตราร้อยละ 3  เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติเห็นชอบให้กู้เงิน Soft loan จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  จำนวน 60,000      ล้านบาท   ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยสมทบกับเงินทุนของ ธ.ก.ส. อีกร้อยละ 30  เพื่อนำไปปล่อยกู้ให้แก่บุคคลธรรมดา       ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาทและผู้ประกอบการไม่เกินรายละ 30 ล้านบาท  ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ลดหย่อนหลักประกันเงินกู้นอกเหนือจากข้อบังคับของ ธ.ก.ส. คือ  กรณีใช้หลักประกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน หรือใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้  ให้กู้ได้ไม่เกิน  รายละ 100,000 บาท โดยให้แยกวงเงินค้ำประกันตามมาตรการนี้ต่างหากจากวงเงินค้ำประกันปกติของ ธ.ก.ส.   กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  ให้ขยายวงเงินกู้จากหลักเกณฑ์ปกติที่กู้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของวงเงินจดทะเบียนจำนอง  เป็นให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินจดทะเบียนจำนอง  และกรณีใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สินเชื่อ  ให้กู้ได้เต็มมูลค่าที่ดิน  ส่วนทรัพย์ที่เกิดจากการใช้สินเชื่อให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าจริงของทรัพย์ที่เกิดจากการใช้สินเชื่อ

นายลักษณ์กล่าวอีกว่า  ลูกค้าที่ขอกู้เงินเพื่อนำไปฟื้นฟูการผลิต  ทั้งในกรณีที่กู้ไปแล้วและกำลังจะกู้ใหม่  จะได้รับสิทธิในการลดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี  เพื่อแบ่งเบาภาระในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ  การสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มรายได้   ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องส่งชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 5 ปีหรือไม่เกินปี 2561 ตามข้อกำหนดของ ธปท. ซึ่งถ้าเกินกำหนด ธปท.อนุมัติให้คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR   อย่างไรก็ตามเพื่อให้เงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำดังกล่าว  คลอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า  ธ.ก.ส. จะหารือร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และ ธปท. ในการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น