11 กุมภาพันธ์ 2555

มท.2 เน้นย้ำ ยกระดับมาตราฐานอปท.


นายชูชาติ หาญสวัสดิ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่มายังจังหวัดขอนแก่น  เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์   2555 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้ข้าราชการกรมที่ดิน // ข้าราชการส่วนเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้นำ อปท. ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยนายชูชาติ  ได้กล่าวเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆ นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรม ไปปฏิบัติ // โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทำงานในเชิงรุก ในการให้บริการประชาชน นอกจากนั้นข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ในส่วนของกรมที่ดิน  มีนโยบายที่เน้นหนัก คือ การปรับปรุงการบริการที่รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ การเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ และการให้ความช่วยเหลือที่ดินทำกินแก่ประชาชน  ซึ่งในส่วนของ อปท. ให้จัดเตรียมแผนงานโครงการต่างๆ ล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสนับสนุนงบประมาณ และที่สำคัญ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้นการยกระดับมาตราฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังจะพยายามผลักดันงบประมาณ 1 แสน 2 หมื่นล้านลงสู่ อปท.ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนที่ขาดโอกาสได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น