27 มกราคม 2555

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจข้าวในอนาคต


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. สาขาขอนแก่น  ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเสวนา เปลี่ยนแปลงของเขตเศรษฐกิจที่มีผลต่อการผลิตและค้าข้าวโดยมีผู้นำชุมชนและเกษตกรจากจังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนมาก ร่วมรับฟังการเสวนาจากวิทยากร 4 ท่าน คือ  นายไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน  รองกรรมการผู้จัดการ บ.ข้าว ซี.พี. // นายสาธิต รัชตเสรีกุล   ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น  //  นายสุรชัย  แสงฉายา  ผช.ผอ.สนง.ธกส.จ.ร้อยเอ็ด // และจ่าเอกนริศ  ร่องจิก    พนักงานส่งเสริมธุรกิจลูกค้า  9  ธกส.จ.มุกดาหาร 

โดยวิทยากรที่ร่วมเสวนา ได้เน้นย้ำกับเกษตรกรอีสาน ให้เปลี่ยนวิถีการทำนา  จากเดิมที่เคยทำนาตามความเคยชินที่บรรพบุรุษสอนมา  เปลี่ยนเป็นการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการปลูกข้าว  โดยการลดต้นทุนและรักษาสภาแวดล้อม  และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพึ่งพาตนเอง พึ่งพาคนอื่น  และพึ่งพาเศรษฐกิจร่วมกัน  เพื่อทำให้การค้าข้าวของเกษตรกรอีสานดีขึ้น

ส่วนการรับมือด้านการค้าข้าวกับเศรษฐกิจอาเซียน  วิทยากรที่  เปิดเผยข้อมูลว่า  ต้องดูปัจจัยหลายอย่างประกอบ  อาทิ นโยบายด้านข้าวของรัฐบาล  ภูมิอากาศ  พฤติกรรมผู้บริโภคข้าวเจ้าและข้าวเหนียว   ซึ่งเกษตรกรต้องตื่นตัว หาความรู้เพิ่มเติม  เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น