27 มกราคม 2555

สมัชชาครูภูมิปัญญาไทยภาคอีสาน


ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  ครูภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมงานสมัชชาครูภูมิปัญญาไทยภาคอีสาน  ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  พร้อมทั้งผู้แทนจาก 6 หน่วยงานเข้าร่วม  โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อสร้างมาตรฐานการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย  และนำองค์กรความรู้จากครูภูมิปัญญาไทยสู่สถานศึกษา   อีกทั้งเพื่อพัฒนางานทั้งในด้านการศึกษา  วิจัย  สังคม เศรษฐกิจ  อาชีพ การท่องเที่ยวและสวัสดิการเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

โดยได้รับเกียรติจาก  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล  รองเลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นประธานในพิธี  กล่าวว่า   ในโลกปัจจุบันที่เราต้องอยู่กับประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน  จึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีอยู่  เพื่อให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์  โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้ได้ความรู้ที่ได้มาตรฐานและเข้าสู่ระดับสากกล

 ภายในงานมีการเสนอแนวคิดและบทบาทของหน่วยงานกับการส่งเสริมภุมิปัญญาไทย  มีการระดมสมองเพื่อสรุปภาพรวมปฏิญญาการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาสังคมไทย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น