27 มกราคม 2555

คนรุ่นใหม่สู่ประชาคมอาเซียน


การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558   มีทั้งผลดีและผลกระทบที่น่าเป็นห่วงต่อสังคมและคนไทย   ซึ่งคนรุ่นใหม่จะมองข้ามถึงการเตรียมตัวและรับมือสู่ประชาคมอาเซียน  แต่ถ้าหากอนาคตของชาติทั้งหลายให้ความสำคัญในการ ปรับตัวและเตรียมการ   ก็จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่สดใส    แต่หากขาดความตระหนักและไม่เตรียมการ   นอกจากจะส่งผลต่อตัวพวกเขาเองแล้ว ยังอาจส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและของประชาคมอาเซียนอีกด้วย   ทำให้หลายสถาบันการศึกษาเร่งถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียน นักศึกษา 

อย่างจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจทั้งการค้าการลงทุน การศึกษา  จึงต้องมีการเตรียมการอย่างเร่งด่วน  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มีการเสวนาและนิทรรศการวิชาการ  ก้าวใหม่  ก้าวใหญ่  ก้าวไปกับอาเซียน  และงานเทศกาลวัฒนธรรมและอาหาร ครั้งที่ 8    โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ   มีขึ้นที่ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558   ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแกนนำในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะนำเข้าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนและของโลก

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงระบำอาเซียนสัมพันธ์โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเสวนาวิชาการ เรื่อง อาเซียนวันนี้ โดย ผู้อำนวยการกองอาเซียน 3 กระทรวงต่างประเทศ, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และประธานสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย //  การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา //  มีการแสดงจากประเทศต่างๆ อาทิ ลาว เวียดนาม จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และการจำหน่ายอาหารจากประเทศต่างๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตามเยาวชนคนรุ่นใหม่และทุกภาคส่วนของไทย  จะมีเวลาในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพียง 3 ปี   ซึ่งเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นเวลาที่ไม่ยาวนานมากนัก  หากทุกคนในสังคมร่วมมือร่วมใจกัน  ตื่นตัวกับสถานการณ์ที่จะต้องเผชิญในอนาคต  ประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่มีอนาคตที่สดใส  และก้าวสู่มาตรการสากลโลกได้อย่างสวยงาม
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น