03 พฤษภาคม 2555

อบรมการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานแก่ อบต.


การอบรมโครงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงาน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  มีขึ้นที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535  และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวได้    โดยได้รับเกียรติจากนายธนวัตน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ รวม 75 จังหวัด  จัดอบรม อบต. ในแต่ละจังหวัดให้มีความรู้รวมทั้งสิ้น 1,600 แห่ง  ในปี2553  และปี2554 จำนวน 1,614 แห่ง  ซึ่งจากการสำรวจข้อมูล อบต.ทั้งหมดทั่วประเทศ พบว่า มีอบต.ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมอีกจำนวน 401 แห่งในพื้นที่ 50 จังหวัด โดยจังหวัดขอนแก่นมี 5 แห่งที่ยังไม่ได้รับการอบรม ประกอบด้วย อบต.ดอนช้าง  อ.เมือง // อบต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ // อบต.หนองสองห้อง อบต.ดงเค็ง และอบต.วังหิน อ.หนองสองห้อง

ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล จาก 50 แห่ง  มาร่วมอบรม  จำนวน 2 วัน  ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น